И, ете, затоа во последните дни планината на Господовиот Дом, ќе биде поставена на чело над сите планини, и ќе се издигне над ридовите, и ќе поитаат кон неа народите.

И ќе тргнат многу народи, и ќе речат: „Дојдете да се искачиме на гората Господова и да влеземе во домот на Јакова – и Он ќе нè научи на Своите свети патишта, и ќе одиме по патеките Негови; зашто од Сион ќе излезе Законот, и од Ерусалим – Словото Господово.

Он ќе им суди на многу народи и ќе изобличи многу племиња во далечни краишта; па ќе ги прековаат мечевите свои во плугови и копјата свои – во српови; и народ против народ нема да крене веќе меч, и нема веќе да се учат да војуваат;

секој ќе седи под лозата своја и под смоквата своја, и никој нема да се плаши, зашто устата на Господа Саваот го изрекла тоа.

Зашто сите народи чекорат, секој во името на својот бог, а ние ќе одиме во името на Господа, нашиот Бог, секогаш и довека.“

Во оној ден, вели Господ, ќе соберам сè што е хромо, и ќе соединам што е разгонето, и оние, врз кои сум допуштил беда.

И ќе направам од остатокот на хромите и распрснатите по светот силен народ, и Господ ќе царува над нив на гората Сион од сега па довека.

А ти, куло на стадото, риду на Сионовата ќерка, при тебе ќе дојде и ќе се врати поранешното владение, а царството – при ќерките ерусалимски.

А зошто ти сега така гласно плачеш? Зар немаш цар или ти недостига советник, па те обзеле маки како кај родилка?

Страдај и мачи се од болки како родилка, ќерко Сионова, зашто сега ќе излезеш од градот, ќе живееш во полето и ќе стигнеш во Вавилон. Таму ќе бидеш избавена, таму ќе те откупи Господ од рацете на непријателите твои.

А сега се собрани многу народи против тебе и велат: „Нека биде осквернета и очите наши да се нагледаат на Сион!“

Но тие не ги знаат замислите на Господа и не ги разбираат намерите Негови – дека Он ги собрал како снопје на гумно.

Стани и удирај, ќерко Сионова, оти Јас ќе го направам рогот твој железен и копитата твои бакарни; ќе прегазиш многу народи, и нивните трудови и богатства ќе ги посветиш на Господа – Владетелот над целата земја.

Книга на пророк Михеј (4, 1-13)