ИМЕТО

Изговорено
Веќе е милувка
Проштевање
Повторно соединување
Смелост за гледање
Лице в лице

Македонка Божиновска