Ревноста за Твојот дом ме изеде
Пушењето може да убие
Живот крпеница
Од стари и нови изреки
Изговорени неисполнети
Неостварени соништа
Боцкави прашинки
Ќе речеш ништо не се
А тие се трупаат во гомила
Идат накај мене како лавина
Но еве Си
Ме чекаш со рака
Секогаш подадена
А јас Те предадов
Ти ме прегрна
Пак Те предадов
Пак ме прегрна
Ме здоболе добрината
Дај ми да се исправам
Раните да Ти ги целивам
Со косата своја да ги истријам
За сопствено погребение
Да се подготвам.

Македонка Божиновска