Само мртвото знаење возгордува

Што може да биде посвето и поспасително од поучувањето во делата Господови,

Прочитај повеќе