Свети пророк Езекиил

И би раката Господова врз мене и Господ ме изведе преку Духот и ме постави среде полето, а тоа беше полно со коски,
и ме спроведе околу нив, а таму, во полето, имаше безброј коски кои беа наполно суви.

Прочитај повеќе