Николај Лоски – Христос во мислата на Достоевски

Тежнеејќи кон Бога и кон апсолутното Добро, настојувајќи да живее со чист и праведен живот, човекот честопати желно се прашува дали идеалот на доброто е остварлив овде на земјата.

Прочитај повеќе