Геопатогените зони

Доктрината за магнетните текови на земјата им била позната уште на следбениците на таоизмот во древна Кина.

Прочитај повеќе