Пример за воздржание и постојаност

Климент, се чини, ја имал предвид и педагогијата на својот познат истоименик,

Прочитај повеќе