Приведувајќи ја во постоење умната и разумната природа, Бог, според Неговата највисока добрина, на сите созданија им ги предаде четирите Свои својства што ги одржуваат, чуваат и спасуваат: постоење (битие), бесмртност (вечно битие), добрина (благобитие) и премудрост. Првите две ѝ припаѓаат на природата, а вторите две на слободната волја.

Значи, на природата ѝ е подарено постоењето и бесмртноста, а на слободната волја добрината и премудроста, па она што е Бог по Својата суштина, да биде и созданието по благодат. Затоа се вели дека сме создадени според образот и подобието Божјо. Според образот, значи, како битие на Оној Кој Е и како бесмртно битие на Оној Кој вечно постои, иако не и собеспочетно, туку според бесконечноста; а според подобието на Неговата добрина и на Неговата мудрост. Првото е по природа, а второто по благодат. Секое разумно битие е создадено според образот Божји, а според подобието се создадени само добрите и мудрите.

Свети Максим Исповедник